Brynteg (Blwyddyn 3)

Croeso i dudalen dosbarth Brynteg!

Athrawes ddosbarth: Miss Rhian Angharad Hughes

Athrawon CPA: Mr Owain Gwilym a Miss Elen Thomas

Ymarfer Corff – bydd ein gwers ni ar ddydd Iau gyda Mr Owain Gwilym.

Llyfrau darllen – Bydd eich plentyn yn derbyn llyfrau darllen i’w hymarfer yn y dosbarth ac adref. Gwerthfawrogir os y gallwch wrando a thrafod y llyfrau gyda’ch plentyn, ac i gofnodi yn y llyfr cofnod. Ceir dolenni cyswllt ar Google Clasroom i wefannau sy’n darparu llyfrau darllen ar y we i’w darllen neu wrando ar straeon. Hefyd, mae gan eich plentyn fynediad i raglen ddarllen ‘Reading Eggs’ a ‘Giglets’. Mae’r holl fanylion mewngofnodi ar broffil eich plentyn ar Class Dojo.

Gwaith cartref: Byddwn yn gosod a rhannu gwaith cartref ar ddydd Gwener drwy’r Google Classroom. Gofynnir yn garedig i chwi gynorthywo ac annog eich plentyn i gwblhau’r dasg. Dylid gwneud pob ymdrech i’w gwblhau erbyn y dydd Mercher canlynol.

Cymorth / Ymholiad – Cysylltwch drwy neges Classdojo.

Ein thema:

‘Llechen Lân’ ydi ein thema ni, a byddwn yn darganfod sut oedd bywyd yn yr ysgol ac adref yn ystod Oes y Frenhines Fictoria i’r plant bach a’u teuluoedd. Bydd mewnbwn y plant yn bwysig i ni wrth gynllunio ein gweithgareddau.

Yn ein gwersi Mathemateg, rhoddwn bwyslais ar waith pen, ymarferion y pedair rheol, a datblygu’r sgiliau a ddysgwyd yn ein gwaith trawsgwricwlaidd.
Byddwn yn atgyfnerthu a datblygu ein sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg a’r Saesneg drwy amrywiol dasgau llafar, darllen ac ysgrifennu.

Rhoddwn y cyfle i’r plant arwain a chyfeirio ein trywydd dysgu ac fe gyflwynir eu syniadau yn y ‘Llwybr dysgu’.

Caiff y disgyblion gyfle ar gyfer cadw’n iach yn gorfforol ac yn feddyliol drwy wersi Addysg Gorfforol, sesiynau ABaCh a gwersi Meddylfryd o Dŵf. Cânt werthfawrogi Cerddoriaeth ac i fynegi yn greadigol drwy waith Celfyddydol.

Gwerthfawrogi Elusennau a gwaith Dr. Barnado fyddwn ni yn ein gwaith Addysg Grefyddol, Yn ogystal â hyn, byddwn yn myfyrio adeg Sul y Cofio a dysgu am ddathlu’r Nadolig o gwmpas y byd.

Gwefannau defnyddiol:

 

Cynrychiolwyr Cynghorau Dosbarth Ni

  • Bydis Buarth
  • Cyngor Digidol
  • Cyngor Eco
  • Cyngor Dosbarth
  • Siarter Iaith
  • Ysgol Iach

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092

© 2021 Ysgol y Graig. Gwefan gan Delwedd