Carrog (Blwyddyn 6)

Croeso i dudalen dosbarth Carrog.

Mrs Manon Glyn Jones yw’r athrawes ddosbarth a’r athro CPA yw Mr Owain Gwilym. Yn nosbarth Carrog rydym yn annog pawb i fod yn bositif, i barchu’i gilydd a’u hunain, ac i ddatblygu i fod yn ddysgwyr uchelgeisiol.

Ymarfer Corff - Bydd ein gwers ni ar fore Dydd Mercher. Cofiwch felly eich dillad ymarfer corff bob Dydd Mercher!

Llyfrau darllen - Bydd eich plentyn yn derbyn llyfrau darllen i’w hymarfer yn y dosbarth ac adref. Gwerthfawrogir os y gallwch wrando a thrafod y llyfrau gyda’ch plentyn. Ceir dolenni cyswllt ar Google Classroom i wefannau sy’n darparu llyfrau darllen ar y we i’w darllen neu wrando ar straeon. Hefyd, mae gan eich plentyn fynediad i raglen ddarllen newydd eleni sef ‘Giglets’.

Gwaith cartref - Byddwn yn gosod a rhannu gwaith cartref ar ddydd Gwener ar bapur neu drwy’r Google Classroom. Gofynnir yn garedig i chwi gynorthywo ac annog eich plentyn i gwblhau’r dasg. Dylid gwneud pob ymdrech i’w gwblhau erbyn y Dydd Mercher canlynol. Mae’n ymarfer gwych ar gyfer datblygiad eich plentyn i fod yn annibynnol ac yn eu paratoi ar gyfer eu haddysg yn y sector uwchradd.

Cymorth / Ymholiad - Cysylltwch drwy neges Classdojo.

Ein thema: Ffilmiau Marvel a Disney

Rydym wedi bod yn treialu themau newydd yn ystod y flwyddyn ac wedi dod a llais y plentyn i fewn i’r cynllunio. Y thema ar gyfer yr hanner tymor hwn yw ‘Ffilmiau Marvel a Disney’. Mae’n thema llawn hwyl, ac wedi cael ei ddewis ar y cyd gan ddisgyblion Bl 5 a 6. Roedd mewnbwn y plant hefyd yn bwysig i ni wrth gynllunio ein tasgau a’n gweithgareddau o fewn y thema. Cliciwch YMA i weld ein llwybr dysgu wedi’i ysbrydoli gan y plant.

Yn y gwersi Mathemateg, byddwn yn parhau i roi pwyslais ar waith pen, ymarferion y pedair rheol, a pharhau i atgyfnerthu eu gwybodaeth o dablau lluosi. Rydym wedi datblygu ymhellach i weithio ar unedau siap a mesur, ac ar hyn o bryd yn datblygu sgiliau data a thebygolrwydd gan blethu beth a ddysgwyd yn ein gwaith trawsgwricwlaidd.

Byddwn yn atgyfnerthu a datblygu ein sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg a’r Saesneg drwy amrywiol dasgau llafar, darllen ac ysgrifennu. Yn ystod y gwersi hyn byddwn hefyd yn astudio dwy nofel sy’n cydfynd ȃ’n thema.

Caiff y disgyblion gyfle ar gyfer cadw’n iach yn gorfforol ac yn feddyliol drwy wersi Addysg Gorfforol, sesiynau ABaCh a gwersi Meddylfryd o Dŵf. Cânt werthfawrogi Cerddoriaeth ac i fynegi yn greadigol drwy waith Celfyddydol.


Gwefannau defnyddiol:

 

Cynrychiolwyr Cynghorau Dosbarth Ni

  • 221121-ysgol
  • 221121-iach
  • 221121-eco
  • 221121-iach
  • 221121-digidol
  • 221121-bydis-buarth

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092