Medra (Blwyddyn 5)

Croeso i dudalen dosbarth Medra!

Athrawes ddosbarth: Miss Laura Millican
Athrawes CPA: Mrs Rhian Griffiths
Ymarfer Corff: P’nawn Iau gyda Mr Gwilym (nofio ar ddydd Mercher tan 22/11/23)

Llyfrau darllen: Bydd eich plentyn yn derbyn llyfrau darllen pob dydd Mawrth a gofynnwn iddynt eu dychwelyd ar y dydd Llun neu Fawrth yr wythnos galoynol er mwyn gallu cael llyfrau newydd. Gwerthfawrogir os y gallwch wrando a thrafod y llyfrau gyda’ch plentyn ac i gofnodi ar Seesaw. Mae croeso i chi roi recordiadau o’ch plentyn yn darllen ar Seesaw. Hefyd, mae gan eich plentyn fynediad i raglen darllen ‘Reading Eggs’, ‘Giglets’ a Darllenco. Mae’r holl fanylion mewngofnodi yng nghyfrif Seesaw eich plentyn.

Gwaith cartref: Yn achlysurol, byddwn yn gosod tasgau gwaith cartref. Gan amlaf, bydd cymorth ar Google Classroom i gyn-fynd â’r dasg. Gofynnir yn garedig i chwi gynorthywo ac annog eich plentyn i gwblhau’r dasg. Dylid gwneud pob ymdrech i’w chwblhau erbyn y dyddiad a roddir.

Cymorth/Ymholiad: Cysylltwch drwy neges Seesaw.

Ein thema: ‘Rhyfel a Heddwch’
Rhyfel a Heddwch ydi ein thema ni yn ystod y tymor hwn. Wedi llawer o drin a thrafod, mae’r plant wedi penderfynu eu bod eisiau astudio’r Ail Ryfel Byd ac rydym eisoes wedi dechrau ar y gwaith yma. Yn ogystal â hyn, mi fyddem yn astudio rhyfeloedd yng Nghymru ac yn dysgu am bobl arwyddocaol fel Llywelyn Ein Llyw Olaf ac Owain Glyndwr. Bydd y plant hefyd yn dysgu am heddychwyr dylanwadol, megis Malala Yousafzai a Nelson Mandela. Ynghlwm â hyn, bydd y plant dysgu am ddigwyddiadau cyfredol fel Rhyfel Wcrain. Erbyn diwedd y thema, gobeithiwn y bydd y plant yn deall canlyniadau rhyfela ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd heddwch yn y byd, tra’n dangos empathi tuag at wahanol bobl a’u sefyllfaoedd.
Yn ein gwersi Mathemateg, rhoddwn bwyslais ar waith rhifedd pen, datblygu ac ymarfer y pedair rheol, gan ddatblygu’r sgiliau hyn yn drawsgwricwlaidd.
Caiff y disgyblion gyfle ar gyfer cadw’n iach yn gorfforol ac yn feddyliol drwy wersi Addysg Gorfforol, sesiynau ABaCh a gwersi Meddylfryd o Dŵf. Cânt werthfawrogi cerddoriaeth ac i fynegi yn greadigol drwy waith celfyddydol a thechnoleg.
Byddwn yn myfyrio adeg Sul y Cofio a dysgu am ddathliadau’r Nadolig o gwmpas y byd.

Gwefannau defnyddiol:

Cynrychiolwyr Cynghorau Dosbarth Ni

  • 181023-bydis
  • 181023-digidol
  • 181023-dosbarth
  • 181023-eco
  • 181023-iaith
  • 181023-ysgol

 

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092