Mynydd Parys (Blwyddyn 3)

Croeso i dudalen dosbarth Mynydd Parys!

Athro dosbarth: Mr Rhys Glyn Pritchard
Athrawon CPA: Mrs Elen Owen a Mrs Manon Owen
Ymarfer Corff: Bydd ein gwers ni ar b'nawn Mercher

Llyfrau darllen: Bydd eich plentyn yn derbyn llyfrau darllen i’w hymarfer yn y dosbarth ac adref. Gwerthfawrogir os y gallwch wrando a thrafod y llyfrau gyda’ch plentyn ac i gofnodi ar Seesaw.

Ceir dolenni cyswllt ar Google Classroom i wefannau sy’n darparu llyfrau darllen ar y we i’w darllen neu wrando ar straeon. Hefyd, mae gan eich plentyn fynediad i raglen darllen ‘Reading Eggs’, ‘Giglets’ a Darllenco. Mae’r holl fanylion mewngofnodi wedi eu hanfon adref gyda’ch plentyn.

Cymorth / Ymholiad: Cysylltwch drwy neges Seesaw.

Ein thema: ‘Ein Milltir Sgwâr’.

‘‘Ein Milltir Sgwâr’ ydi ein thema ni, a byddwn yn dysgu am ein hardal leol. Cawn ymweliad i Archifdy Llangefni fel sbardun. Bydd mewnbwn y plant yn bwysig i ni wrth gynllunio ein gweithgareddau.
Yn ein gwersi Mathemateg, rhoddwn bwyslais ar waith pen, datblygu ac ymarfer y pedair rheol, gan ddatblygu’r sgiliau a ddysgwyd yn ein gwaith trawsgwricwlaidd.

Byddwn yn atgyfnerthu a datblygu ein sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg a’r Saesneg drwy amrywiol dasgau llafar, darllen ac ysgrifennu.

Caiff y disgyblion gyfle ar gyfer cadw’n iach yn gorfforol ac yn feddyliol drwy wersi Addysg Gorfforol, sesiynau ABaCh a gwersi Meddylfryd o Dŵf. Cânt werthfawrogi Cerddoriaeth ac i fynegi yn greadigol drwy waith Celfyddydol.
Byddwn yn myfyrio adeg Sul y Cofio a dysgu am ddathlu’r Nadolig o gwmpas y byd.


Gwefannau defnyddiol:

Cynrychiolwyr Cynghorau Dosbarth Ni

  • Bydis Buarth
  • Cyngor Digidol
  • Cyngor Eco
  • Cyngor Dosbarth
  • Siarter Iaith
  • Ysgol Iach

 

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092