Y Nyth (Meithrin)

Croeso i’r ddosbarth Nyth.

Helo a chroeso cynnes iawn i chi i’r Nyth.

Athrawes Ddosbarth : Mrs Naomi Edwards

Athrawes CPA : Mrs Manon Owen

Cymorthyddion Dosbarth :
Mrs Lowri Jones
Mrs Bet Humphreys (Dydd Mawrth – Gwener)
Mrs Helen Roberts (Dydd Llun)

Amseroedd: 9:00-11:00 (Dosbarth bore)
1:00-3:00 (Dosbarth prynhawn)

Amser Snac: Mae croeso i’ch plentyn ddod a ffrwyth i’r ysgol ar gyfer ‘Amser Snac’, neu mae’n bosib prynu ffrwyth o’r siop ffrwythau sydd yn £1 am yr wythnos.

Sylweddolwn fod cychwyn yr ysgol am y tro cyntaf yn brofiad pwysig iawn, i rieni yn ogystal â’r plant. Ein nôd yn ystod y tymor cyntaf yw sicrhau bod pob plentyn yn ymgartrefu ac yn hapus yn yr ysgol.
Rydym yn sicrhau amgylchedd croesawgar a symbylol sy’n ennyn diddordeb pob dysgwr.

Yn ystod y flwyddyn gobeithiwn allu cyfrannu tuag at ddatblygiad ieithyddol, corfforol, emosiynol, cymdeithasol, a deallusol eich plentyn, fel y byddant yn hyderus i ddechrau yn yr ysgol llawn amser mis Medi nesaf.

Ein thema yn ystod yr wythnosau cychwynnol fydd ‘Fi fy Hun’, cyn symud ymlaen i’r thema ‘Hud a Lledrith’.

Cofiwch ddilyn dosbarth ‘Y Nyth’ ar ClassDojo. Yma byddwn yn rhannu newyddion a llwyddiannau eich plentyn. Gallwch hefyd yrru neges bersonol i Mrs Edwards drwy ClassDojo os oes gennych unryw gwestiynau / ymholiadau sy’n ymwneud a’ch plentyn.

Edrychwn ymlaen at flwyddyn llawn hwyl a sbri!

 

Gwefannau defnyddiol:

 

 

 


Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092