Archif Newyddion

 

10.02.21 LLYTHYRAU


16.11.20 Llongyfarchiadau mawr i'r canlynol ar gael eu hethol yn gapteiniaid ac is-gapteiniaid tai'r ysgol eleni.

Capteiniaid Seiriol

 • Seiriol Captains
 • Seiriol Captains

Is-Gapteiniaid Seiriol

 • Seiriol Deputy Captains
 • Seiriol Deputy Captains

Capteiniaid Dwynwen

 • Dwynwen Captains
 • Dwynwen Captains

Is-Gapteiniaid Dwynwen

 • Dwynwen Deputy Captains
 • Dwynwen Deputy Captains

Capteiniaid Cyngar

 • Cyngar Captain
 • Cyngar Captain

Is-Gapteiniaid Cyngar

 • Cyngar Deputy Captains
 • Cyngar Deputy Captains

22.10.20 Gwasanaeth Diolchgarwch 2020


23.03.2020 Diweddariad Addysg Covid -19

Diweddariad Addysg Covid -19Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


19.03.20 Neges Cyngor Ynys Môn

Gweler y neges isod sydd newydd ein cyrraedd gan Cyngor Ynys Môn:

Fel y byddwch yn ymwybodol, bydd gan ysgolion rôl allweddol mewn cefnogi’r sawl sydd â’r angen mwyaf, gan gynnwys y rhai sydd ynghlwm â’r ymateb uniongyrchol i’r achosion o goronafeirws. Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gweithio â Llywodraeth Cymru i lunio cynlluniau ar lefel leol ar sut i gyflawni hyn. Mae rhan allweddol o’r cynllunio’n cynnwys adnabod disgyblion ysgol sydd â rhieni sy’n gyflogedig yn y sectorau canlynol:

 • Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol
 • Athrawon a staff gofal plant
 • Gweithwyr cartrefi gofal
 • Gweithwyr cymdeithasol
 • Swyddogion yr heddlu, cynnal y gymuned, staff sifil
 • Swyddogion carchar neu staff prawf (probation) eraill
 • Swyddogion tân
 • Cynllunwyr awdurdod lleol
 • Swyddogion iechyd yr amgylchedd
 • Swyddogion traffig yr Asiantaeth Priffyrdd

Fel mater brys, os ydych yn gweithio yn unrhyw un o’r sectorau uchod rhowch wybod i’r ysgol hwyrach na 2.00yh heddiw (cynhwyswch enw a dyddiad geni eich plentyn o.g.y.dd.)


13.02.2020 - Ymweliad Comisiynydd yr Iaith Gymraeg

Cawsom ymwelydd arbennig i'r ysgol, sef Mr Aled Roberts, Comisiynydd yr Iaith Gymraeg. Bu'n sgwrsio â blwyddyn 6 dosbarth Carrog, a'u canmol yn fawr am eu cyfraniad i'r drafodaeth am sefyllfa'r Gymraeg yn nhref Llangefni. Gwyliwch y fidio y bu grŵp o blant yn ei ffilmio ar gyfer yr achlysur.


21.12.19 Dymunwn y gorau i Mrs Glenys Jones a Mrs Catrin Jones

Cŵl CymruDymunwn iechyd a phob hapusrwydd i Mrs Glenys Jones ar ei hymddeoliad wedi 23 o flynyddoedd yma yn y Graig.

Hefyd, yn yr un modd, dymunwn y gorau i Mrs Catrin Jones, hithau wedi bod yn rhan o deulu'r Graig ers chwe mlynedd bellach.


20.12.19 Mae Capel Goleudy yn eich gwahodd i ginio Nadolig

Cŵl CymruAm fwy o wybodaeth - cliciwch yma


19.09.19 Newydd - Clwb Hwyl

Cŵl CymruAm fwy o wybodaeth - cliciwch yma


16.07.19 Prisiau cinio ysgol yn codi o Fedi 2019

Cŵl CymruAm fwy o wybodaeth - cliciwch yma


02.05.19 Cwis Llyfrau

Gwersi MandarinLlongyfarchiadau i dimau Cwis Llyfrau Blwyddyn 3 a 4 a Blwyddyn 5 a 6! Pencampwyr Ynys Môn! Pob lwc yn y rownd derfynol mis Mehefin yn Aberystwyth.


03.04.19 Gwersi Mandarin

Gwersi MandarinDa iawn Oliver, Lydia, Cai a Nel a fu’n sôn am eu profiadau cerddorol a gwersi Mandarin yn y Brifysgol yn ddiweddar.


01.04.19 Diolch i arweinydd Cyngor Môn

Gwersi MandarinDiolch i arweinydd Cyngor Môn, Llinos Medi, am arwain ein Cyngor Ysgol a’n Llysgenhadon Chwaraeon o amgylch yr adeilad a’r Siambr!


12.02.19 Wythnos Cŵl Cymru

Cŵl CymruAm fwy o wybodaeth - cliciwch yma


24.01.19 Cystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd

Cystadleuaeth Gymnasteg yr UrddLlongyfarchiadau i Mabli ar ddod yn 2il yng nghystadleuaeth gymnasteg yr Urdd yn ddiweddar. Llongyfarchiadau hefyd iddi hi a Nel ar ddod yn drydedd yn y gystadleuaeth ar gyfer gwaith pâr. Da iawn chi genod!


17.01.19 Eisteddfodau

Fy Milltir SgwarAm fwy o wybodaeth - cliciwch yma


14.01.19 RHYBUDD STATUDOL

Fy Milltir SgwarAm fwy o wybodaeth - cliciwch yma


08.01.19 Graffiti

Fy Milltir SgwarMae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 wedi bod yn gweithio efo Andy Dimeone Birch, sy'n artist graffiti, ar gynllunio gwaith celf arbennig wrth ddrws mynedfa Ysgol y Graig. Mae'n rhaid dweud fod pawb wrth eu boddau gyda'r gwaith gorffenedig!


13.12.18 Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Fy Milltir SgwarMôn & Bangor 2019 - cliciwch yma

Dysgu Cymraeg Skype - cliciwch yma


08.11.18 Pawen Lawen Aled Hughes 2018 - Plant Mewn Angen

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092