Newyddion

09.05.22

Diolch o galon i Grŵp Cefnogi Môn am y rhodd hael i’r ysgol.

Dyma rai o swyddogion y Cyngor ysgol yn barod i drafod sut i wario’r arian er budd y disgyblion.

 • 090522-cyngor-ysgol

06.12.21

Ymgyrch ail-gylchu pwmpiau Asthma

Diolch yn fawr iawn i bawb a fu’n cefnogi ein hymgyrch i ail-gylchu ein pwmpiau Asthma. Roedd y Feddygfa leol yn falch o’u derbyn.

 • 061221 -1
 • 061221 -2-sml
 • 061221 -3

17.11.21 Y Glorian Hydref 2021

Blwyddyn Ysgol Newydd

Croesawyd criw newydd o blant unwaith eto i ddosbarth y Nyth yng ngofal Mrs Edwards. Bydd hi’n cael ei chadw’n brysur gyda’r criw hynaf yn mynychu yn y bore a’r rhai hynaf yn y prynhawn.

Athrawon Newydd

Croesawyd athrawon newydd i ysgol y Graig yn ystod y Tymor hwn. Penodwyd Mrs Manon Jones yn athrawes i Flwyddyn 6 a Miss Laura Millican yn athrawes i Flwyddyn 4. Penodwyd Mrs Manon Jones hefyd yn bennaeth ar yr adran Blwyddyn 5 a 6 dros dro. Croeso cynnes i’r ddwy ohonynt.

PC Owain

Cafwyd nifer o ymweliadau gan PC Owain fu’n siarad efo’r plant am ffordd o ymddwyn y tu allan i’r ysgol. Bu llu o sgyrsiau da ar sut y gall ymddygiad da wneud i bawb fod yn hapus yn cyd-fyw gyda’i gilydd. Gwelwyd nifer o fideos hefyd er mwyn trafod sut y gall ymddygiad gwrthgymdeithasol effeithio ar deuluoedd a’r gymuned i gyd.
Diolch i PC Owain am ei amser ac am y trafodaethau arbennig a gafwyd.

Dail yr Hydref

Cafodd dosbarthiadau plant blwyddyn 3 a 4 fynd am dro ar hyd Llwybr Traed Bach yn ddiweddar i gasglu dail o bob math wrth fynd ati i edrych ar newidiadau byd natur yn nhymor yr Hydref. Roedd hi’n deg dweud bod ambell un wedi casglu pentwr o ddail oedd wedi disgyn! Cafodd y plant hwyl garw ar arddangos y newidiadau hyn wedi iddynt ddychwelyd i’r dosbarth a chwblhau eu gwaith.
Diolch i’r athrawon am fynd a’r plantos ar eu hantur!

Diolchgarwch

Bu’r plant yn brysur yn creu fideos Diolchgarwch i’w rhannu gyda’r rhieni a gweddill yr ysgol. Gwelwyd gwaith caled iawn gan ddisgyblion Blwyddyn 6 fu’n cyd-gordio ymdrechion pob dosbarth unigol i glymu’r eitemau gyda’i gilydd. Diolch i’r holl athrawon am eu gwaith gyda’r plant.

Ymweliad Blwyddyn 6 ȃ’r llyfrgell

Fel rhan o ddathliadau Wythnos Gofod y Byd, gwahoddwyd disgyblion blwyddyn 6 i’r llyfrgell i gymryd rhan mewn gweithgareddau codio. Trefnwyd pedair sesiwn i gyd, a bu’r plant yn brysur iawn yn rhaglennu robotiaid LEGO. Cafwyd hwyl garw yn cynnal rasys gyda’r robotiaid yma wedyn! Yna, cawsant flas ar greu animeiddiad eu hunain drwy raglennu a chodio ar y cyfrifiadur.
Diolch o galon i’r staff yn y llyfrgell am drefnu’r gweithgareddau ac i roi o’u hamser fel bod y disgyblion yn cael profiadau gwerthfawr fel hyn.

 • glorian-1
 • glorian-2
 • glorian-3
 • glorian-4
 • glorian-5
 • glorian-6
 • glorian-7

15.11.21 Diwrnod Shwmae / Sh’mae

Cawsom ddathlu diwrnod shwmae/su’mai ar Hydref 15fed trwy greu ein darluniau a gwneud gweithgareddau yn y dosbarth. Mae’r diwrnod wedi ei drefnu gan fentrau iaith Cymru i’n helpu ni i gofio y dylai pob un ohonom ddechrau pob sgwrs yn y Gymraeg.


 


 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092