Blaenoriaethau Cynllun Datblygu Diweddaraf

Rydym fel ysgol bob amser yn herio ein hunain i fod yn arloesol a blaengar yn yr hyn rydym yn ei wneud er mwyn sicrhau fod holl blant yr ysgol yn cael y sylfaen gadarn y maent ei angen er mwyn adeiladu arno, a thrwy hynny profi llwyddiant yn eu bywydau.

Mae llawer o newidiadau ym myd addysg Cymru ar hyn o bryd, ac mae'n bwysig ein bod yn barod ar gyfer y newidiadau hynny. Rydym wedi cymryd hyn i ystyriaeth wrth benderfynu ar ein blaenoriaethau eleni.

Blaenoriaethau Cynllun Datblygu Ysgol 2019 – 2020:

  1. Sicrhau bod disgyblion yn cymhwyso eu medrau rhifedd yn effeithiol i ddatrys problemau yn fwy annibynnol ar draws y cwricwlwm.
  2. Sut fydd gwreiddio Meddylfryd o Dŵf ymysg holl randdeiliaid yr ysgol yn arwain at newid mewn ethos?
  3. Sut fydd datblygu hunan arfarniad ADY ysgol yn arwain at newid?
  4. Gwella’r ddarpariaeth i gefnogi’r addysgu a’r dysgu yn yr awyr agored yn y cyfnod sylfaen.
  5. Uwchsgilio holl staff yr ysgol fel eu bod yn gymwys i addysgu plant am ddiogelwch Digidol cyfredol.

GRANT LLYWODRAETH CYMRU AR GYFER DISGYBLION: 2019 - 2020

Mae'r ysgol wedi derbyn cadarnhad y bydd yn derbyn grant o £69,000 i'w wario ar gefnogi disgyblion Blwyddyn 1 - 6 a £17,500 ar gyfer disgyblion meithrin a derbyn. Bydd yr ysgol yn parhau i wario'r arian ar gyflogi Swyddog Lles Ysgol, therapydd chwarae a chymhorthydd.

Y mae adroddiad arolwg Estyn, Ionawr 2019, yn nodi "Mae'r ysgol yn gwneud defnydd creadigol iawn o'r grant datblygu disgyblion er mwyn bodloni anghenion eu disgyblion mewn modd sy'n eu gwneud yn fwy parod i ddysgu."

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092